สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

LearnPlus สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา

สะเต็มศึกษา,สื่อการสอน วิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ม.1,วิทยาศาสตร์ ม.2,วิทยาศาสตร์ ม.3

สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5ES

 • เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • คัดเลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่เข้าใจยาก อธิบายให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • อำนวยความสะดวกผู้สอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรสาระวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ม. 1-3
LearnPlus  1 ชุดประกอบด้วย

 • คู่มือการตัดการกิจกรรมการเรียนรู้
 • แผ่น Offline App
 • แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
 • หนังสือเสริมความรู้
 • อุปกรณ์จัดกิจกรรม
 • แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ชุด Learn Plus Science สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษา 1-3

สังคมศึกษา,สื่อการสอน สังคม,

สื่อ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method)

 • เน้นทักษะการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติจริงด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ
 • อำนวยความสะดวกผู้สอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงตามรูปการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสาระสังคมศึกษา

สังคมศึกษา เรื่อง ภัยธรรมชาติ ม.1-3
LearnPlus  1 ชุดประกอบด้วย

 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • แผ่น Offline App
 • แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
 • หนังสือเสริมความรู้
 • อุปกรณ์จัดกิจกรรม
 • แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ชุด Learn Plus Social สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา มัธยมศึกษา 1-3