สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

หนังสือคำพ่อสอน ชุด ชีวิตดีงาม ตามคำพ่อสอน

“หนังสือคำพ่อสอน” ชุด สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดย Aksorn Inspire

คำพ่อสอน

“หนังสือคำพ่อสอน” ชุด สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  โดย อักษรอินสไปร์ จัดทำขึ้นเพื่อ ร่วมปลูกฝังการทำดีแบบพ่อหลวง ดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำรัส อย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคม โดยชุด “หนังสือคำพ่อสอน” จะแบ่งเป็น 2 ชุด ย่อย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่ง ชุดประกอบด้วยสื่อการสอน ดังนี้

หนังสือ ชุด ชีวิตดีงาม ตามคำพ่อสอน

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “หนังสือคำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย

1.คำพ่อสอน สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา (ชุดเต็ม) ป.1 – ป.6

 • นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
 • นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ หนูจะทำตามคำพ่อ
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ใจดีงาม
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ ใจดีงาม
 • บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

2.คำพ่อสอน ชุด หนังสือและแบบฝึก “หนูจะทำตามคำพ่อ” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.1 – ป.3

 • นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ”

3.ชุด หนังสือและแบบฝึก “พ่อสอนไว้ใจดีงาม” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

 • นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ ” พ่อสอนไว้ ใจดีงาม”

4.บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “หนังสือคำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

1.สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หนังสือคำพ่อสอน ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (ชุดเต็ม) ม.1 – ม.6

 • ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
 • ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน”
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง”
 • แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
  ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
 • แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
  ประกอบหนังสือ ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง

2.ชุด หนังสือและแบบวัด “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ม.1 – ม.3

ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน

 • แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
  ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน

3.ชุด หนังสือและแบบวัด “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

 • ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
 • แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
  ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง