สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT

ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT

฿28,000.00

รายละเอียด

“ชุดสื่อเพื่อฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบทางวิศวกรรม ผ่านการสร้างโครงสร้างจำลอง ต่อยอดการเรียนรู้ เสริมจินตนาการ

– นำเสนอและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

– เสริมสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนด้วยชุดคำถาม Creative Card Deck จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

– เหมาะสำหรับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ และประกอบการเรียนการสอนในสาระวิชาที่เหมาะสม”

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty