สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.๖

฿90.00

แบบฝึกเล่มนี้ เนิ้อหาประกอบด้วย การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ชนิดและหน้าที่ของคำ สำนวนและโวหาร ประโยค ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

-กระตุ้นการคิดระดับสูงตาม Bloom's Taxonomy (ตัวอย่างหน้า 4-8)
-เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551 สาระที่ 1 การอ่าน ท.1.1 ป.6/1 และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มฐ.ท 5.1 ป.6/1,3,4,6 (หน้า 3-31)
-สรุปและทบทวนความรู้ด้วยแผนภาพที่เข้าใจง่าย (ตัวอย่างหน้า 3,9,15,21,27)
-มีกิจกรรมภาษาไทยในชีวิตประจำวันท้ายเล่ม ที่ช่วยให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดจากแบบฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน (ตัวอย่างหน้า 32)

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 8.25 x 11.75 cm
ช่วงชั้น

ระดับชั้น

, ,

กลุ่มสาระ

รหัสสินค้า: 9631005 - คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Contact Us Leave Feedback

Categories: , .