สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อห้องเรียนคุณภาพ

KID’KIT สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 3

KID’KIT สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 3

฿79.00

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

“สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เป็นสื่อที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสังเกต การจำและจำแนกทางสายตา การเรียงลำดับ ทิศทาง การจัดกลุ่มสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ และจำนวนตัวเลข ซึ่งได้บูรณาการศิลปศึกษาพื้นฐานในเรื่อง “สี เส้น รูปร่าง” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานผนวกกับสาระที่ควรเรียนรู้ ทำให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสู่วัยแห่งการเรียนรู้ต่อไป”

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก .24 kg
ขนาด 21 x 28.5 x 0.4 cm
ช่วงชั้น

ปฐมวัย

กลุ่มสาระ

ศิลปะ

ระดับชั้น

อนุบาล1 ,อนุบาล2 ,อนุบาล3

รหัสสินค้า: 4135003 - คุณต้องการความช่วยเหลือไหม Contact Us Leave Feedback

Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .